Recent forum postings ...
Yesterday
Fly KLM Mon CTL
2 days ago
SCHEDULE FLIGHT BOEING 737
3 days ago
Law and rules in KLM VA
2021-04-04
Flying a Tour.
ACARS landing rate not properly calculated
Cost index


 
Voorwaarden

Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van KLM-VA en deze site gebruikt voor welke doeleinden dan ook stemt in met het onderstaande:

KLM-VA behoudt zich het recht voor om een gebruiker van deze website te blokkeren of het lidmaatschap te ontnemen wanneer dit volgens de staf noodzakelijk wordt geacht.

KLM-VA besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van KLM-VA, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen.

KLM-VA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. KLM-VA aanvaardt evenmin geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is dan ook geheel het risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de KLM-VA website.

KLM-VA geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

KLM-VA spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, ilustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, software, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. KLM-VA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.
Indien en voorzover KLM-VA beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft KLM-VA deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

Gebruik van informatie van deze site is niet toegestaan en zal met alle juridische middelen worden bestreden tenzij deze persoon/bedrijf schriftelijk toestemming heeft gekregen van KLM-VA.

KLM-VA, 2004-2021